پشتیبانی

پشتیبانی مدرسه آنلاین سطح یک

پشتیبانی مدارس آنلاین بر بستر مودل
پشتیبانی مدارس آنلاین و رفع ایراد ها و مشکلات فنی مربوطه شامل کد ها و عملکرد درست سایت و همچنین نظارت بر سرور مشکلات جانب سایت
40 ساعت ماهیانه
حداکثر 6 ساعت در ساعات کاری و ایام غیر تعطیل
حداکثر 12 ساعت در ساعات غیر کاری و ایام تعطیل
 

 • شرایط
 • زمان پاسخگویی
 • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و به شما اطلاعرسانی خواهد شد. توجه
پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح چهار

پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح چهار
پشتیبانی امنیتی سایت های وردپرسی شامل بروزرسانی و نصب وصله های امنیتی به صورت ماهانه و رفع ایراد ها و مشکلات فنی مربوطه شامل کد ها و عملکرد درست سایت و همچنین نظارت بر سرور مشکلات جانب سایت به مدت 1 نفر ساعت در ماه
 

 • شرایط
 • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و زمان دقیق آن پس از بررسی توسط کارشناسان ما به شما اطلاع رسانی خواهد شد. توجه
پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح سه

پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح سه
پشتیبانی امنیتی سایت های وردپرسی شامل بروزرسانی و نصب وصله های امنیتی به صورت ماهانه و رفع ایراد ها و مشکلات فنی مربوطه شامل کد ها و عملکرد درست سایت و همچنین نظارت بر سرور مشکلات جانب سایت به مدت 15 نفر ساعت در ماه
 

 • شرایط
 • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و زمان دقیق آن پس از بررسی توسط کارشناسان ما به شما اطلاع رسانی خواهد شد. توجه
پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح دو

پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح دو
پشتیبانی امنیتی سایت های وردپرسی شامل بروزرسانی و نصب وصله های امنیتی به صورت هفتگی و رفع ایراد ها و مشکلات فنی مربوطه شامل کد ها و عملکرد درست سایت و همچنین نظارت بر سرور مشکلات جانب سایت به مدت 20 نفر ساعت در ماه
 

 • شرایط
 • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و زمان دقیق آن پس از بررسی توسط کارشناسان ما به شما اطلاع رسانی خواهد شد. توجه
پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح یک

پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح یک
پشتیبانی امنیتی سایت های وردپرسی شامل بروزرسانی و نصب وصله های امنیتی و پایش سایت به صورت روزانه و رفع ایراد ها و مشکلات فنی مربوطه شامل کد ها و عملکرد درست سایت و همچنین نظارت بر سرور مشکلات جانب سایت به مدت 36 نفر ساعت در ماه
 

 • شرایط
 • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و زمان دقیق آن پس از بررسی توسط کارشناسان ما به شما اطلاع رسانی خواهد شد. توجه
پشتیبانی مدرسه آنلاین سطح دو

پشتیبانی مدارس آنلاین بر بستر مودل
پشتیبانی مدارس آنلاین و رفع ایراد ها و مشکلات فنی مربوطه شامل کد ها و عملکرد درست سایت و همچنین نظارت بر سرور مشکلات جانب سایت
20 ساعت ماهیانه
حداکثر 12 ساعت در ساعات کاری و ایام غیر تعطیل
حداکثر24 ساعت در ساعات غیر کاری و ایام تعطیل
 

 • شرایط
 • زمان پاسخگویی
 • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و به شما اطلاع رسانی خواهد شد. توجه

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای این سایت محفوظ می باشد